Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

 

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

    KANTON SARAJEVO

Vlada

CANTON SARAJEVO

Government

 

Broj: 02-05-4990-9/09

Sarajevo, 17.03.2009. godine

 

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima  ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/01 i 29/05) i člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02 i 70/08), Vlada Kantona Sarajevo, na Osmoj sjednici održanoj 17.marta 2009. godine, donijela je

 

O  D  L  U  K  U

   O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA  KANTONA SARAJEVO KAO I NAČINU NJIHOVOG PROPISIVANJA I IZDAVANJA

 

 

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se obim prava osiguranih lica u primarnom nivou zdravstvene zaštite na korištenje lijekova koji se obezbjeđuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Zavod), način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova, kao i način utvrđivanja Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Lista lijekova).

 

II LISTA LIJEKOVA

Član 2.

 (Dostupnost lijekova koje finansira Zavod)

Osiguranim licima mogu se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja propisivati i izdavati na recept samo oni lijekovi koji imaju dozvolu za stavljanje u promet na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) i koji se nalaze na Listi lijekova koja je sastavni dio ove Odluke, a koja je usklađena sa Listom esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br:  52/08, 81/08, 86/08).

           

Član 3.

(Podjela Liste lijekova)

Listu lijekova koja je sastavni dio ove Odluke čine dvije liste, i to:

(a)    A lista lijekova - lijekovi sa Liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka od 100% (u daljnjem tekstu: esencijalna lista lijekova);

(b)   B lista lijekova - lijekovi koji nisu obuhvaćeni Listom esencijalnih lijekova, a obezbjeđuju se stanovništvu Kantona Sarajevo sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 25%, 50%, 75% i 100%.

Član 4.

(Obavezni podaci u Listi lijekova)

Lista lijekova sadrži sljedeće podatke:

a)      redni broj,

b)      ATC klasifikacija,

c)      nezaštićeno (generičko) ime lijeka,

d)      oblik i jačina lijeka,

e)      definisana dnevna doza (DDD),

f)        jedinica mjere,

g)      procentualno učešće Zavoda  u  cijeni lijeka u iznosu od 25%, 50%, 75% i 100%,

h)      način propisivanja i indikacije za koji se određeni lijek može propisivati.

 

Član 5.

(Grupe lijekova)

Lijekovi koji se nalaze na Listi lijekova razvrstavaju se u sljedeće grupe:

I grupa: Lijekovi koje samostalno propisuju ovlašteni doktori medicine, doktori stomatologije i doktori medicine specijalisti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (oznaka Rp);

II grupa: Lijekovi koje propisuju ovlašteni doktori medicine i doktori stomatologije isključivo po preporuci specijaliste određene grane medicine, koji se bave liječenjem stanja i bolesti za koje propisuje lijek (oznaka Rp/spec);

Doktori medicine u specijalističko-konsultativnoj službi na posebnom specijalističkom nalazu  predlažu potrebnu terapiju – lijekove iz grupe II, doktoru medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, s tim da ovlašteni doktor  u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na poleđini recepta upisuje ime i prezime doktora specijaliste  koji je predložio taj lijek i klauzulu "po preporuci specijaliste".

III grupa: Lijekovi koji se upotrebljavaju isključivo kao nastavak bolničkog liječenja, pod kontrolom zdravstvenog radnika;

Lijekovi iz grupe III propisuju se ukoliko je neophodno nastaviti liječenje tim lijekom nakon otpusta osiguranog lica sa stacionarnog liječenja.

Na poleđini recepta, ovlašteni doktor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, upisuje ime i prezime doktora specijaliste određene grane medicine iz stacionarne ustanove koji je predložio lijek, kao i klauzulu "nastavak bolničkog liječenja".

Član 6.

(Cijene lijekova)

(1) Cijene lijekova sa Liste lijekova koje plaća Zavod utvrđuju se u skladu sa Naredbom o utvrđivanju referalnih cijena lijekova ("Službene novine Federacije BiH", br. 14/07 i 26/07 ) koji donosi federalni ministar zdravstva i čija je primjena  obavezujuća za kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja.

(2) Za lijekove koji se nalaze na Listi lijekova, a za koje nije utvrđena referalna cijena, Zavod će, u skladu sa Naredbom  o utvrđivanju referalnih cijena  lijekova tačka 4. stav 5., zadržati pravo samostalnog odlučivanja  o cijeni takvog lijeka  koju će snositi prilikom finansiranja nabavke lijekova iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(3) Cijena lijekova na Listi lijekova ne može biti veća od utvrđene referalne cijene.

 

Član 7.

(Lijekovi koje u cjelosti snosi osigurano lice)

(1)   Lijekovi koji se ne nalaze na Listi lijekova ljekar može propisati isključivo na obrascu bijelog recepta, a troškove nabavke lijeka snosi osigurano lice u cjelosti.

(2)   Ukoliko se lijek sa Liste lijekova propisuje osiguranom licu koje je pretrpjelo povredu na radu ili boluje od profesionalnog oboljenja, izuzetno od stava (1) ovog člana, ovlašteni ljekar propisuje lijek na bijelom receptu, u skladu sa odredbama člana 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je utvrđena obaveza poslodavcu da snosi sve troškove zdravstvene zaštite nastale kao posljedica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja.

 

III POSTUPAK DONOŠENJA LISTE LIJEKOVA

 

Član 8.

(Način donošenja Odluke o Listi lijekova)

Odluku o Listi lijekova donosi Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu:Ministar).

 

Član 9.

(Komisija za lijekove)

(1)   Na prijedlog ministra, u Zavodu se obrazuje Komisija za lijekove (u daljnjem tekstu: Komisija) od istaknutih stručnjaka iz oblasti farmacije, medicine i stomatologije.

(2)   Komisija preispituje i inovira  Listu lijekova jednom godišnje (redovna revizija), a nakon praćenja potrošnje lijekova, u periodu od pune kalendarske godine, kojom prilikom se  vrši i usaglašavanje sa izmjenama Liste esencijalnih lijekova donesenih u periodu od zadnje redovne revizije Liste lijekova.

(3)   Prijedlog izmjena i dopuna Liste lijekova utvrđuje Komisija iz stava (1) ovog člana, na osnovu izmjena i dopuna Liste esencijalnih lijekova za A listu lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u Federaciji BiH i  analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na B listu lijekova.

(4)   Izmjene i dopune ove Odluke, odnosno Liste lijekova, kao njenog sastavnog dijela, vrše se na način i po postupku kako su doneseni.

 

Član 10.

(Zahtjev za uvrštavanje lijekova na B listu  lijekova)

(1)   Prilikom podnošenja zahtjeva za uvrštavanje lijeka na B listu lijekova podnosilac je uz zahtjev dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)      rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o stavljanju lijeka u promet na području BiH,

b)      države u kojima je lijek registrovan  i njegov status u zdravstvenom osiguranju,

c)      kliničko farmakološko mišljenje koje daje Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu ,

d)      cijenu lijeka.

(2)   Nosioci dozvole za stavljanje lijeka u promet dužni su blagovremeno informisati Komisiju o svim promjenama vezanim za registraciju lijeka, kao i svim problemima u snabdijevanju i distribuciji lijekova na području Kantona Sarajevo.

 

Član 11.

(Obaveza kontrole serije lijeka)

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet na području BiH, čiji je lijek uvršten na Listu lijekova ili je podnio zahtjev za uvrštavanje lijeka na istu, obavezan je obavljati redovnu kontrolu svake serije lijeka u Zavodu za kontrolu lijekova  Federacije BiH.

 

Član 12.

(Javna nabavka lijekova i odabir dobavljača)

(1)   Nabavka lijekova sa Liste lijekova će se provoditi u skladu sa  Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 70/06) te Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/07) na način da će se javnim pozivom provesti postupak nabavke lijekova utvrđenih Odlukom o esencijalnoj listi lijekova - A lista lijekova i odabir dobavljača lijekova za snabdijevanje lijekovima sa B liste lijekova.

(2)   Prilikom javnog postupka nabavke lijekova i odabira dobavljača, primjenjivat će se preferencijal za domaće proizvođače lijekova, koji je obavezan u skladu sa Odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 50/05). Troškove preferencijala za domaće proizvođače snosi Zavod u iznosu od 5% na godišnjem nivou, na osnovicu koju čini cijena postignuta u proceduri javne nabavke, bez iznosa PDV.

(3)   Nakon provedenog javnog postupka nabavke lijekova i odabira dobavljača, Vlada Kantona Sarajevo će utvrditi posebnom odlukom A i B listu lijekova koja će, pored podataka iz člana 4. ove Odluke, sadržavati i sljedeće podatke:

(a)   zaštićeno ime lijeka,

(b)   naziv proizvođača lijeka,

(c)   iznos cijene lijeka koju snosi Zavod,

(d)   iznos cijene lijeka koju snosi osigurano lice,

(e)   dobavljač lijeka.

 

(4)   Postupak zajedničke javne nabavke lijekova sa Liste lijekova i odabir dobavljača Zavod će sa ugovornim apotekama provoditi uvijek nakon izvršene revizije iz člana 9. stav 2. ove Odluke.

(5)   Primjena A i B liste lijekova će započeti nakon usvajanja posebne odluke o utvrđivanju A i B liste lijekova od strane Vlade Kantona Sarajevo i objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

 

IV PROPISIVANJE LIJEKOVA

Član 13.

(Vrste recepata)

(1) Lijekovi sa Liste lijekova  se propisuju osiguranom licu na obrascima recepata koje utvrđuje Zavod, i to:

a)      žuti recept za  sve  kategorije osiguranih lica, osim, 

b)      crveni recept za osigurana lica sa statusom RVI,

c)      zeleni   recept  za propisivanje inzulina za sve kategorije osiguranih lica.

(2) Na jedan recept može se propisati samo jedan lijek.

(3) Recept iz stava 1. ovog člana vrijedi 15 dana od dana propisivanja lijeka, osim u slučaju propisivanja antibiotika kada recept vrijedi 3 dana od dana propisivanja, odnosno propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne supstance,  kada recept vrijedi 5 dana od dana propisivanja.

 

Član 14.

(Šifra ljekara za recepte)

(1) Listu ljekara ovlaštenih za propisivanje lijekova sa Liste lijekova utvrđuje Zavod.

(2) Ovlaštenim ljekarima iz stava (1) ovog člana Zavod dodjeljuje šifru u obliku bar koda.

(3) Naljepnica sa bar kodom ovlaštenog ljekara obavezno se stavlja na obrazac recepta.

 

Član 15.

(Propisivanje količine lijeka i oznake na receptu)

(1)   Ovlašteni doktor propisuje količinu lijeka koja je prema stanju pacijenta i prirodi bolesti dovoljna do ponovnog ljekarskog pregleda, i to:

a)      kod akutnih oboljenja i stanja - u količini koja ne može biti veća od količine dovoljne do 10 dana upotrebe,

b)      kod hroničnih oboljenja i stanja, kada je u pitanju dugotrajna upotreba lijeka, u količini koja ne može biti veća od količine lijeka koja je  dovoljna za 30 dana upotrebe.

c)      Odobravanje propisane količine lijeka vršit će Komisija za lijekove.

d)       U slučaju da jedno originalno pakovanje lijeka, koje se ne može dijeliti, odnosno izdavati pojedinačno iz originalne ambalaže, a količina lijeka prelazi količinu dovoljnu za upotrebu preko 30 dana, doktor će propisati jedno pakovanje lijeka i voditi računa o terminu sljedećeg propisivanja lijeka.

e)      U slučaju pružanja hitne medicinske pomoći u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, osigurnom licu se može propisati lijek samo u količini dovoljnoj  do javljanja osiguranika  ovlaštenom ljekaru,  odnosno najviše za 3 dana.

(2)   Ukoliko ovlašteni doktor propiše količinu lijeka koja je veća od jednog originalnog  pakovanja, dužan je na receptu  staviti  oznaku "necesse est".

(3)   Kada se zbog prirode bolesti osigurane osobe, lijek mora hitno izdati, ljekar koji je propisao lijek dužan je na receptu staviti jednu od oznaka: "cito", "statim" ili "periculum in mora".

(4)   Lijekovi utvrđeni B listom lijekova mogu se osiguranoj osobi propisati na recept uz njezin pristanak, pri čemu osigurana osoba mora biti upoznata o svojoj obavezi participiranja u cijeni lijeka u iznosu utvrđenom u B listi lijekova. Doktor koji je osiguranoj osobi na njezin zahtjev propisao lijek sa B liste lijekova obavezan je u zdravstveni karton upisati i podatak da je lijek propisao uz saglasnost osiguranika ili eventualno na zahtjev osigurane osobe.

 

V IZDAVANJE LIJEKOVA

Član 16.

(Izdavanje lijekova)

(1)   Lijekovi sa Liste lijekova koje propisuju ovlašteni ljekari izdaju se u ugovornim apotekama.

(2)   Lijek sa Liste lijekova prilikom isporuke ugovornoj apoteci ne može imati preostali  rok upotrebe manji od 50%  od njegovog cjelokupnog roka  upotrebe.

(3)   Lijekove u ugovornim apotekama mogu izdavati samo lica koja za to ispunjavaju zakonom propisane uslove.

 

 

Član 17.

(Ugovorne apoteke)

(1)   Ugovorne apoteke su apoteke sa kojima Zavod ima zaključen ugovor o pružanju farmaceutskih usluga a uključene su u Mrežu farmaceutske djelatnosti – apoteka za područje Kantona Sarajevo.

(2)   Ugovorne apoteke su obavezne na vidnom mjestu istaknuti oznaku – naljepnicu "Ugovorna apoteka".

 

Član 18.

 (Uslovi pod kojima se lijek ne smije izdati)

Ugovorna apoteka ne smije izdati lijek na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ukoliko:

a)      recept nije izdat od strane ovlaštenog ljekara,

b)      nedostaju podaci o osiguranom licu,

c)      recept nije ispravno popunjen (ne sadrži neophodne propisane oznake, nečitko                 ispisan, uputstvo o upotrebi lijeka nije potpuno i slično),

d)      nedostaje šifra ljekara,

e)      je od dana propisivanja antibiotika proteklo više od 3 dana,

f)        je od dana propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne supstance proteklo više od 5 dana,

g)      je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana.

 

 

 

 

Član 19.

(Način obračuna cijene lijeka)

(1)   Cijenu lijeka dobivenu u proceduri javne nabavke lijekova sa A liste lijekova, snosi Zavod u cjelosti.

(2)   Cijenu lijeka dobivenu u proceduri javne nabavke lijekova sa B liste lijekova, snosi Zavod u procentualnom učešću koje je utvrđeno ovom Odlukom.

(3)   Razliku u cijeni lijekova sa B liste lijekova utvrđenoj ovom odlukom, do iznosa dobivenog u proceduri javne nabavke snosi osiguranik.

(4)   Na iznos razlike u cijeni iz stava (3) ovog člana, koji plaća osigurano lice ne obračunava se maloprodajna marža ugovorne apoteke.

(5)   Osigurana lica sa statusom RVI su posebnim propisom oslobođena plaćanja učešća u cijeni lijekova i isto plaća Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) iz sredstava obezbijeđenih kantonalnim budžetom za ovu namjenu.

(6)   Visina naknade ugovornim apotekama za izdavanje lijekova, sa A i B Liste lijekova, koju snosi Zavod, iznosi 1,63 KM po receptu,  uvećanu za iznos PDV.

 

Član 20.

(Zalihe lijekova)

(1)       Ugovorna apoteka je obavezna obezbijediti kontinuirano snabdijevanje osiguranih lica lijekovima sa Liste lijekova i u tom cilju osigurati jednomjesečne zalihe istih.

(2)       Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako ugovorna apoteka nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, magistar farmacije ima pravo izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s iste Liste lijekova, a pod uslovom da se osigurana osoba složila sa zamjenom lijeka.

(3)    Zamjena lijeka iz stava 2. ovog člana magistar farmacije označava na receptu.

 

 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.

(Nadzor kod propisivanja i izdavanja lijekova)

(1)   Kontrolu propisivanja i izdavanja lijekova sa Liste lijekova provodit će farmaceutski i zdravstveni inspektori Ministarstva i kontrolori Zavoda.

(2)   U slučaju da inspektori  Ministarstva, odnosno kontrolori Zavoda, ustanove  da se ovlašteni ljekar ne pridržava odredaba ove Odluke i drugih propisa koji regulišu pitanje propisivanja lijekova, oduzet će se  ovlaštenje za propisivanje lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

(3)   U slučaju da nadležni inspektor Ministarstva, prilikom nadzora, ustanovi da se izdavanje lijeka od strane magistra farmacije  ne vrši na način i u skladu sa zakonom, odnosno ovom Odlukom, predložit će Zavodu raskid ugovora sa ugovornom apotekom, odnosno izreći će mjeru u smislu čl. 106. i 107. Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH",  br. 51/01 i 29/05).

 

Član 22.

(Kontrola propisivanja i izdavanja lijekova)

(1)   Zavod vrši kontrolu i prati propisivanje lijekova po ovlaštenim ljekarima i zdravstvenim ustanovama, prati i kontroliše izdavanje lijekova po ugovornim apotekama, prati i kontroliše potrošnju lijekova po osiguranim licima i ima pravo kontrole izvršavanja obaveza ugovornih apoteka, u cilju preduzimanja odgovarajućih mjera i radnji radi otklanjanja uočenih nepravilnosti.

 

 

 

 

Član 23.

(Završne odredbe)

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/08).

 

Član 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a važit će do donošenja provedbenih propisa utvrđenih Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik BiH", broj 58/08).

 

 

 

 

 

P R E M I J E R

 

                                                                                                           Besim Mehmedić,s.r.     

 

             

Broj 02-05-4990-9/09

17.marta 2009.godine

Sarajevo

 

 

e-mail: premijer@ks.gov.ba, www.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-068, + 387 (0) 33 562-070

Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

 

 

 

 

 

 

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting