Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

         Na osnovu člana 83. stav1. Zakona o lijekovima  (« Službene novine Federacije BiH», broj 51/01), člana 33. stav1. Zakona o zdravstvenom osiguranju (« Službene novine Federacije BiH», broj30/97 i 7/02 ), člana 2. stav 1. alineja 2. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja («Službene novine Kantona Sarajevo«, broj 13/02 ) i član 6.i 26. Zakona o Vladi  Kantona  Sarajevo ( «Službene novine Kantona Sarajevo « broj 7/96,10/96,20/98 i 4/01), Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva,  donosi:                                         O  D  L  U  K  U

          O AMPULARNOJ LISTI LIJEKOVA KOJI SE PRIMJENJUJU U  ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA PRIMARNE  ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA TERET SREDSTAVA  ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA   KANTONA SARAJEVO KAO I NAČINU NJIHOVE PRIMJENE                                                Član 1.

         Ovom odlukom definiše se način utvrđivanja Liste lijekova koji se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama  primarne zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ( u daljem tekstu: Ampularna lista lijekova ) u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu : Zavod )kao i  način i postupak njihove primjene na  pacijentima u ambulantama  primarne zdravstvene zaštite.

                                                Član 2.
                
         Ampularna lista lijekova se utvrđuje na način da se na teret sredstava  obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju lijekovi koji su:
- esencijalni lijekovi, a koji su dobili odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva za stavljanje lijekova u promet na području Federacije BiH (u daljem tekstu : F BiH) (registrovani u FBiH );
 - svrstani po važećoj  anatomsko – terapijsko – hemijskoj klasifikaciji (u daljem tekstu : ATC klasifikacija );
 - evidentirani  prema potrebama pacijenata;       
 -  evidentirani   prema    dosadašnjoj potrošnji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ;
 - u primjeni u zdravstvenim ustanovama  primarne zdravstvene zaštite , a prema režimu propisivanja i izdavanja kako je određeno odobrenjem za stavljanjem lijekova u promet (ZU).
                                                               
                                              Član 3.

      Za lijekove iz člana 2. ove odluke, a koji se propisuju  i izdaju na teret sredstava  obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje se cijena koju će  snositi Zavod, a koja ne može biti veća od utvrđene referalne cijene na području Federacije BiH.
      Radi  podsticanja  i zaštite domaće farmaceutske industrije, Zavod će za lijekove domaćeg  proizvođača  snositi utvrđenu referalnu cijenu uvećanu do 15%.

                                             Član  4.

        Zavod će snositi troškove finansiranja  lijekova sa Ampularne liste lijekova, utvrđene ovom odlukom u iznosu od 100%  od utvrđene referalne cijene.

                                            Član  5.

        Sve  zdravstvene ustanove  primarne zdravstvene zaštite u kojima se primjenjuje  Ampularna lista lijekova su dužne da osiguraju jednomjesečne zalihe ovih lijekova.
        Doktori medicine i doktori stomatologije dužni su pridržavati se ove liste lijekova.
        Lijekovi sa Ampularne liste lijekova  se propisuju na posebnom obrascu koji će utvrditi Zavod.

                                            Član 6.

         Sve  zdravstvene ustanove  primarne zdravstvene zaštite, snadbijevanje lijekovima sa Ampularne liste lijekova, vršit će putem trebovanja  preko apoteka koje će odrediti Upravni odbor Zavoda.
         Apoteke iz stava 1. ovog člana su dužne obezbijediti lijekove sa Ampularne liste lijekova za kontinuirano snadbjevanje zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite.
          Način  i postupak nabavke i fakturisanja lijekova sa Ampularne liste lijekova, utvrdit će ugovorom Zavod sa apotekama iz stava 1. ovog člana.

                                            Član 7.
        
             Zdravstvene ustanove  primarne zdravstvene zaštite su dužne dostavljati Zavodu  mjesečne izvještaje o potrošnji lijekova sa Ampularne liste lijekova.

                                            Član  8.
             
           Sastavni dio ove odluke  je Ampularna lista lijekova koji se mogu primjenjivati u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, a na teret sredstava zdravstvenog osiguranja, sa cijenama i režimom propisivanja kao i zaštićenim nazivom lijeka.

                                            Član  9.

       Odredbe čl.6.,12.,14.,i 18. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja («Službene novine Kantona Sarajevo «, broj 13/02 ) shodno se primjenjuju i kod propisivanja i primjene lijekova sa Ampularne liste lijekova utvrđene ovom odlukom.

                                            Član 10.

       Lijekovi sa Ampularne liste lijekova iz ove odluke, a koji nisu registrovani na području FBiH, propisivat  će se na teret sredstava obaveznog osiguranja u prelaznom periodu od tri(3) mjeseca.
        Nakon isteka roka iz stava 1. ovog člana, proizvođač je dužan da podnese dokaz od Federalnog ministarstva zdrvstva da je pokrenut postupak za registraciju lijeka. U suprotnom, takvi lijekovi će se skinuti sa Ampularne  liste  lijekova.
        Dokaz  iz  prethodnog stava, proizvođač podnosi  Komisiji  za lijekove Zavoda.

                                            Član  11.

      Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Naredba o listi lijekova za parenteralnu upotrebu koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava zdravstvenog osiguranja («Službene novine Kantona Sarajevo «, broj 19/97 «).

                                            Član  12.

        Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Kantona Sarajevo «
        Broj  02-05-11064 . 1/03                                                        Premijer
        25. juna 2003. godine                                                         Denis  Zvizdić, s.r.

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting