Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Na osnovu čl.57. i 83. Zakona o lijekovima ( «Službene novine Federacije BiH» , broj 51/01), člana 33. stav 1. Zakona o  zdravstvenom osiguranju (« Službene novine Federacije BiH «, br. 30/97 i 7/02, i čl.6. i 26. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo «, br. 7/96,10/96, 20/98 i 4/01) Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva, donosi                                         O  D  L  U  K  U


                 O  MAGISTRALNOJ LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO KAO I NAČINU NJIHOVOG PROPISIVANJA I IZDAVANJA
                                                                                                 Član 1.
      Ovom odlukom definiše se način utvrđivanja Magistralne liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja  ( u daljem tekstu : Magistralna lista  lijekova ) u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo(u daljem tekstu:Zavod ) kao i načinu i postupku njihovog propisivanja i izdavanja.

                                               Član 2.
               Magistralna lista  lijekova se utvrđuje na način da se na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbjeđuju lijekovi koji se:
-    izrađuju u apotekama  za pojedinačnog korisnika, na recept;
-    ne proizvode fabričkim putem;
-    izrađuju u apotekama u okviru njihove djelatnosti u skladu sa važećom farmakopejom i drugim propisima;
-    izdaju u okviru svojih organizacionih jedinica – apoteka.

                                              Član 3.
              Za lijekove  iz člana 2. ove odluke, a koji se propisuju  i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđena je cijena koju će snositi Zavod, a koja je sasatavni dio Magistralne liste lijekova.
              Zavod će snositi troškove finansiranja lijekova sa Magistralne liste lijekova, utvrđene ovom odlukom, u iznosu od 100%.

                                              Član 4.
            Ovlašteni  doktor propisuje količinu magistralnog  lijeka koja je prema stanju pacijenta i prirodi bolesti dovoljna do ponovnog ljekarskog pregleda.
             Ukoliko ovlašteni doktor propiše količinu magistralnog lijeka koja ja veća od količine utvrđene listom, dužan je na receptu staviti oznaku « necesse  est ».
                                                           
                                             Član 5.
                  Magistar farmacije ne smije  izdati magistralni lijek na teret sredstava obaveznog osiguranja u koliko
-    recept ne sadrži neophodne, propisane oznake
-    količina i sastav magistralnog lijeka nije u skladu sa propisom iz farmakopeje ili drugim propisima
-    ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana.

                                             Član 6.
                Sve ugovorne apoteke  u kojima se izdaju lijekovi sa Magistralne liste lijekova su dužne da osiguraju jednomjesečne zalihe hemikalija za izradu ovih lijekova.
                Doktori medicine i doktori stomatologije dužni su pridržavati se ove liste lijekova.

                                             Član  7.
                  Lijekovi sa Magistralne liste lijekova se propisuju na posebnom obrascu koji će utvrditi Zavod.  
                                                      
                                             Član 8.
                  Kontrolu propisivanja i izdavanja lijekova sa Magistralne liste lijekova provodit će farmaceutski i zdravstveni inspektori Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i kontrolori Zavoda.
                  U slučaju da inspektori Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, odnosno kontrolor Zavoda, ustanove da se ovlašteni doktor ne pridržava odredaba ove odluke i drugih propisa koji regulišu pitanje propisivaja lijekova, oduzet će se ovlaštenje za propisivanje lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
                  U slučaju da nadležni inspektor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, odnosno kontrolor  Zavoda, prilikom nadzora ustanove da se izrada i izdavanje lijeka od strane magistra farmacije ne vrši na način i u skladu sa zakonom, odnosno ovom odlukom,
Predložit će se Zavodu raskid ugovora, odnosno izreći će mjeru u smislu člana 107. Zakona o lijekovima.

                                            Član  9.
                   Sastavni dio ove odluke je:
-    Magistralna lista lijekova koji se mogu propisati na teret sredstava zdravstvenog osiguranja sa cijenama.

                                           Član 10.
                   Magistralnu listu lijekova  preispituje i inovira, najmanje jednom godišnje, Stručna komisija za lijekove koju obrazuje Zavod na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo od istaknutih stručnjaka iz oblasti farmacije, medicine i stomatologije.
                  Stručna komisija iz stava 1. ovog člana, dužna je predlagati ministru zdravstva Kantona Sarajevo izmjene i dopune Magistralne liste lijekova.
                  Izmjene i dopune ove odluke, odnosno vrste lijekova kao njenog sastavnog dijela, vrše se na način i po postupku na koji su doneseni.

                                           Član 11.
              Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o privremenoj listi magistralnih lijekova koji se mogu propisati na recept ( «Službene novine Kantona Sarajevo», broj  18/01).

                                          Član 12.
                Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja  u « Službenim  novinama Kantona Sarajevo «


   Broj 02-05-11064-2/03
   25. juna 2003. godine                                                                     Premijer
        Sarajevo                                                                               Denis  Zvizdić ,s.r.

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting