Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222


Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina

Federation of Bosnia and Herzegovina

    KANTON SARAJEVO

Vlada

CANTON SARAJEVO

Government

 

Broj: 02-05-23451-7/09

Sarajevo, 15.09.2009. godine

 

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/03 – Prečišćeni tekst), člana 83. stav 1. Zakona o lijekovima  ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/01 i 29/05) i člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97,7/02 i 70/08), Vlada Kantona Sarajevo, na 28. sjednici održanoj 15.09. 2009. godine, donijela je

O  D  L  U  K  U

   O  DOPUNI  ODLUKE  O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG  OSIGURANJA  KANTONA SARAJEVO KAO I NAČINU NJIHOVOG PROPISIVANJA I IZDAVANJA

 

Član 1.

 

U Odluci o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/09), u članu 23.dodaje se stav (2) koji glasi:

(2)  Do pravosanžnog okončanja postupka javne nabavke lijekova i odabira ponuđača,te usvajanja A i B Liste lijekova,nosioci dozvole za stavljanje lijeka u promet mogu podnijeti zahtjev za uvrštavanje lijeka istog generičkog sastava na Listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

 

Član 2.

(Stupanje na snagu)

 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja i objavit će se  u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

 

P R E M I J E R

 

                                                                                                           Besim Mehmedić,s.r.    

 

 

 

 

 

 

e-mail: premijer@ks.gov.ba, www.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-068, + 387 (0) 33 562-070

Fax: + 387 (0) 33 562-211

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

 

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting