Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

Prevencija bolesti obuhvata sve aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila pojava bolesti, rano otkrila hronična i maligna oboljenja i blagovremeno primijenila odgovarajuća terapija. Prevencija obuhvata i redovan sistematski pregled jednom godišnje, edukaciju i vakcinaciju ljudi.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svake godine provode akciju preventivnog vakcinisanja osiguranih lica protiv gripe.

Vakcine su besplatne za rizične grupe osiguranih lica:

·  penzionere  i lica starija od 65 godina

·  hronične bolesnike

·  lica sa posebnim potrebama

·  RVI i civilne žrtve rata

·  zaposlenike u javnim  zdravstvenim ustanovama

·  zaposlenike u MUP-u Kantona Sarajevo

·  zaposlenike u javnom  gradskom saobraćaju  angažovane u  prevozu putnika

·prosvjetne radnike

Zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite

 

1. hronična hemodijaliza i peritonalna dijaliza uključujući i prijevoz na dijalizu;

2. radioterapija kod malignih oboljenja;

3. citoterapija kod malignih oboljenja;

4. liječenje oboljenja odnosno  stanja  dječije onkologije;

5. ugradnja kohelamog implantata kod djece;

6. kardiologija i kardiohirurgija kod odraslih;

7. humana reprodukcija lica sa invaliditetom;

8. kardiologija i kardiohirurgija kod djece, što uključuje i pružanje zdravstvenih usluga u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u inostranstvu do uspostave dječije kardiohirurgije u Federaciji;

9. najsloženije neurohirurške operacije;

10. neurohirurška operacija gama nožem u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu;

11. najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije;

12. najsloženije operacije iz oblasti torakohirurgije;

13. transplantologija:

- transplantacije bubrega sa živog donora i kadavera,

- tipizacija tkiva,

- priprema za transplantaciju i transplantacije koštane srži kod odraslih,

- transplantacija rožnjače,

- transplantacija jetre sa živog donora i kadavera,

- imunosupresivna terapija nakon transplantacije organa,

14. visokodozna terapija radioaktivnim jodom J-131;

15. liječenje oboljelih od Hepatitisa BiC;

16. liječenje oboljelih od AIDS-a;

17. faktori koagulacije kod hemofilije;

18. liječenje multiple skleroze.

 

Detaljnije informacije o obimu i načinu finansiranja pojedinačnih programa osigurana lica Zavoda zdravstvenog  osiguranja Kantona Sarajevo mogu dobiti u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,

 

Trg heroja 14, tel.: 65 58 77.

 

 

 

 

 

 

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting