Kontakti
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2, 71 000 Sarajevo
Direktor
Mr.sci.oec.prim.spec.dr. Samir Turković
Tel. +387 33 725 207
Fax. +387 33 725 252
e-mail: info@kzzosa.ba
info telefon: +387 33 725 222

13.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "sedmičnog magazina"

30.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "Servisiranje kafe aparata"

30.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "Servisiranje i održavanje auta"

24.10.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Vakcina protiv virusa sezonske gripe"

23.10.2018. Javni poziv (Aneks II dio B ZJN)

23.10.2018. Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

23.10.2018. Odluka o prihvatanju - "redovni tehnički pregled liftova"

23.10.2018. Odluka o izboru - sistematski pregledi

19.10.2018. Odluka o poništenju postupka "adaptacije-rekonstrukcija pasivne mreže"

12.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude Dnevna štampa

12.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude BIHAMK

03.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "Servisiranje i održavanje auta" - vanredni servis

28.09.2018. Odluka o izboru - Serveri i serverske komponente

25.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "Servisiranje i održavanje auta"

21.09.2018. Odluka o poništenju postupka "Upravljački i nadzorni softver" LOT 2- Licence

21.09.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Upravljački i nadzorni softver" LOT 1- Softver za upravljanje i nadzor

18.09.2018. Odluka o izboru LOT 2. Računari

18.09.2018. Odluka o izboru LOT 1. Računari

04.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude za "rezervni dio za lift sa ugradnjom"

29.08.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "Servisiranje i održavanje auta" 

16.08.2018. Realizacija ugovora na dan 31.07.2018. 

20.08.2018. Odluka o poništenju postupka "Asset management alat"

16.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Konsultantske usluge analize informacionog sistema" Ponovljeni postupak

06.08.2018. Odluka o izboru "Izrada web portala za potrebe Zavoda"

06.08.2018. Odluka o izboru za nabavku "Siem alat"

06.08.2018. Odlčuka o izboru LOT 1. WAN LAN konekcija sa poslovnicama

06.08.2018. Odluka o izboru WAN/LAN konekcija sa poslovnicama LOT 2.

13.07.2018. Odluke o izboru za LOT 1 i LOT2-Nabavka klima uređaja i usluge održavanja klima instalacija

12.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude za objavu oglasa

03.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku "Pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara (PP aparati)

03.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga otklanjanja kvarova i zamjena neispravnih dijelova na vatrodojavnom sistemu

03.07.2018. Javni poziv (Aneks II dio B zakona o javnim nabavkama)

20.06.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine, zaposlenih od posljedica nezgodnog slučaja- nezgode i vozila ZZOKS

19.06.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Komunikacijske opreme"

11.06.2018. Odluka o poništenju postupka - Izrada web portala za potrebe ZZOKS

31.05.2018. Odluka o prihvatanju konačne ponude za usluge "Unapređenje i održavanje  PACS"

24.05.2018. Odluka o poništenju postupka Server i serverske komponente

22.05.Odluka o poništenju 

04.05.2018. Realizacija ugovora na dan 30.04.2018.-

23.04.2018. Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja--

29.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga održavanja i servisiranja liftova---

29.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za štampanje knjige-

17.03.2018. Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja-

14.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga ugradnje elektro materijala-

13.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku elektro materijala-

09.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga vanredni servis poslovnog automobila Volkswagen Passat/zamjena kvara na svijetlima-

08.03.2018. Odluka o izboru "Revizija finansijskih izvještaja"-

05.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku wildcard SSL certifikata za domenu *.kzzosa.ba-

02.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluge pregleda-dijagnosticiranja kvarova na vatrodojavnom sistemu--

26.02.2018. Odluka o poništenju postupka "Nabavka konsultantskih usluga analize informacionog sistema ZZOKS"-

23.02.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 „Usluge komunikacija visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema – backup linkovi“--

23.02.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 „Usluge komunikacija visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema – primarni linkovi“-

23.02.2018. Plan javnih nabavki ZZOKS za 2018. godinu-

21.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude za komercijalno oglašavanje-

19.02.2018.Odluka o prihvatanju ponude za nabavku zdravstvenih legitimacija - knjižica-

19.02.2018. Odluka o izboru drugoplasiranog ponuđača za  nabavku goriva-

12.02.2018. Odluka o izboru za gorivo-

09.02.2018 Javni poziv za usluge fizikalne medicinske rehabilitacije-

17.01.2018. Odluka o izboru za nabavku računara-

11.01.2018. Realizacija Ugovora na dan 29.12.2017.-

27.12.2017. Odluka o prihvatanju za nabavku ormarića prve pomoći-

Odluka o izboru za nabavku kancelarijskog materijala-

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku guma za poslovi automobil Volkswagen Passat-

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku telefonskih aparata za potrebe ZZOKS

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga vanrednog servisa poslovnog automobila ŠKODA OCTAVIA

Odluka o izboru "Produženje UTM i EPP licenci" - ponovljeni postupak

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku wild SSL certifikata

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga vanrednog servisa poslovnog automobila Volkswagen Passat

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku i popravku trakastih zavjesa

Odluka o prihvatanju ponude za obaveznu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Odluka o poništenju postupka "Produženje UTM i EPP licenci"

Obrazac praćenja realizacije ugovora 29.09.2017.

Odluka o poništenju postupka, (Održavanje instalacija – redovno održavanje klima uređaja za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo)

Odluka o izboru za ICT- održavanje infrastrukture

Odluka o poništenju klime-LOT2

Odluka o izboru namještaj-LOT1

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga servisa POS printera 

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku UPS uređaja

Odluka o izboru - obrasci i blokovi bez bar koda

Odluka o izboru - termotransfer naljepnice i riboni

Odluka o izboru - obrasci i blokovi sa bar kodom

Obrazac praćenja realizovanih ugovora na dan 28.06.2017. godine

Odluka o prihvatanju ponude za usluge tehničkog pregleda liftova

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga redovnog servisa poslovnog automobila 

Odluka o poništenju postupka za usluge održavanja ICT infrastrukture Zavoda

Odluka o ispravci Odluke broj:03-08-E.Š.-8414-OIO/17

Odluke o izboru "Usluge poslovnih banaka"

Odluka o prihvatanju ponude za usluge iz oblasti zaštite od požara za potrebe ZZOKS

Odluka o stavljanju van snage Odluke o otkazivannu postupka broj: 01-01-S.T.-8440-OO/17 od 27.03.2017. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge obuke i provjere znanja radnika Zavoda u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Odluka o prihvatanju konačne ponude ponuđača MEDIT d.o.o. za usluge "održavanja PACS sistema za potrebe ZZOKS

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge revizije finansijskih izvještaja ZZOKS za 2016. godinu

Nabavka sredstava za održavanje higijene - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvku opreme za DC storage komponente za opremu za PACS, AIS/BIS i eOSA i storidž komponente za DC Zavoda

Rješenje i Zaključak URŽ-a po Javnom pozivu za apoteke

Obrazac praćenja realizovanih ugovora na dan 28.03.2017. godine

 

Odluka o otkazivanju postupka "Microsoft licence (korisničke i serverske licence), licence za NAV (računovodstveni softver) i NAV enhacement plan"

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja

 

Odluka o poništenju postupka Javnog poziva za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova i usluga snabdijevanja medicinskim sredstvima osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

 

Odluka o otkazivanju postupka za usluge održavanja infrastrukture - ICT infrastrukture Zavoda

 

Izmjene i pojašnjenje javnog poziva ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatna praksa za ugovaranje usluga porodične/obiteljske medicine


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku SSD diska


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga održavanja i servisiranja liftova


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku laminatora


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Microsoft licenci (korisničke i serverske licence), licenci za NAV (računovodstveni softver) i NAV enhacement plana"


Odluka o prihvatnaju ponude ponuđača "Kamer Commerce" doo za nabavku dva (2) POS printera


Javni poziv ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatna praksa za ugovaranje usluga porodične/obiteljske medicine

Odluka o prihvatanju ponude za komercijalno oglašavanje

Plan javnih nabavki ZZOKS za 2017. godinu


Odluka o prihvatanju konačne ponude ponuđača Medit d.o.o., za usluge održavanja AIS, BIS, e-OSA, e-DOKTOR i e-APOTEKA sistema za potrebe ZZOKS


Produženje roka za dostavu ponuda Javnog poziva za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova i usluga snabdijevanja medicinskim sredstvima osiguranih lica Zavoda

Odluka o prihvatanju ponude ponuđača "AC QUATTRO" d.o.o. za redovni servis poslovnih automobila 


Odluka o prihvatanju ponude ponuđača Inea d.o.o. za nabavku kancelarijskog namještaja


Rebalans Plana javnih nabavki za 2016. godinu


Objava osnovnih elemenata ugovora Zavoda, 28.12.2016. godine


Javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova i usluga snabdijevanja medicinskim sredstvima osiguranih lica Zavoda


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za 2D bar kopd čitače za EZK


Odluka o prihvatranju ponude ponuđača "AUDIT" d.o.o. za usluge revizije informacionog sitema ZZOKS


Odluka o izboru - za "Usluge održavanja, podrške i modifikacije Microsoft Dynamic NAV sistema"


Odluka o poništenju za - Čitače 2 D bar koda za elektronske zdravstvene kartic


Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavku -"Elektronskih zdravstvenih kartica"


Odluka o poništenju postupka za nabavku "Kancelarijskog namještaja i slične opreme"


Poziv za pregovarači bez objave obavještenja


Odluka o prihvatanju ponude za nabavku 5(pet) Hard diskova


Odluka o poništenju LOT-a2 - "usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema- komunikacija srednje i niske propusnosti"


Obrazac praćenja realizovanih ugovora na dan 28.09.2016. godine.Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za nabavku "Komunikacijske opreme" -LOT 1


Odluka o poništenju LOT-2- KOMUNIKACIJSKA OPREMA u postupku nabavke "Komunikacijske opreme"


Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za "Iznajmljivanje printera i štampe"


Odluka o poništenju-Računari, serverske, komunikacijske i storidž komponente - LOT 2


Odluka o izboru-Računari, serverske, komunikacijs

ke i storidž komponente_LOT 1 i LOT 3


Odluka o prihvatanju ponude po direktnom sporazumu za komercijalno oglašavanje 


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - LOT 1


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - LOT 2


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge VPN i alternativno povezivanje preko interneta


Obrazac praćenja realizacije ugovora na dan 28.06.2016. godine


Obavještenje o produženju roka za dostavu prijava po Javnom pozivu broj 03-08-A.B.R.-12333-JPB/16


Javni poziv ambulantama porodične medicine u privatnoj praksi za ugovaranje usluga porodične/obiteljske medicine


Javni poziv za odabir pružalaca usluga fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku - Usluga osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku - "Obrasci i blokovi sa barkodom"

Plan javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj UO/04-4825-5.1/16 od 11.03.2016.

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stalnog pristupa internetu broj 01-10-9675-ODS/14 od 24.08.2015.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge održavanja i podrške finansijskog informacionog sistema NAV broj 01-7564-O/15 od 12.06.2015. godine 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku zdravstvenih legitimacja - LOT 2 broj 01-10-8723-02/15 od 07.09.2015. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku obrazaca i blokova bez barkoda - LOT 1, broj 01-7185-O1/15 od 07.09.2015. godine.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala broj 01-7092-OI/15 od 10.09.2015. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za isporuku obrazaca sa barkodom -LOT 2, broj 01-7185-O2/15 od 07.09.2015. godine.

Odluka prihvatanju ponude u postupku javne nabavke za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, broj 01-4557-O/15 od 21.09.2015.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke isporuka termo, termotransfer naljepnica i ribona za recepte LOT-1

Plan javnih nabavki Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj UO/04-18359-3.1/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva

Objava osnovnih elemenata ugovora Zavoda

Odluka o prihvatanju ponude u postupku direktnog sporazuma za nabavku termo i termotransfer naljepnica i ribona za recepte broj 01-10-23603-ODS/14 od 23.12.2015.

Odluka o prihvatanju ponude za nabavku baterije EMC storage

Odluka o izboru u direktnom sporazumu za nabavku usluga održavanja liftova broj 01-10-21657-O/15 od 17.12.2015. godine

Odluka o otkazivanju konkurentskog zahtjeva za nabavku kancelarijskog namještaja broj 01-20949-OOP/15 od 05.02.2016. godine

Odluka o otkazivanju konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga ljekarskih pregleda broj 01-22281-OPP/15 od 05.02.2016. godine

Objava osnovnih elemenata ugovora Zavoda, 28.03.2016. godine

POZIV NA JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU 4 SLUŽBENA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA

Odluka o izboru LOT 1. za nabavku "Usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - komunikacija visoke propusnosti"

Odluka o izboru LOT 2. za nabavku "Usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - komunikacija srednje i niske propusnosti"

Odluka o izboru LOT 1. za nabavku "Usluge komunikacija za funkcionisanje integralnog informacionog sistema - komunikacija visoke propusnosti"
 

© 2008 Zavod Zdravstvenog Osiguranja | legal rights | Sajt priredio Team Consulting