Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Preventivni program
Prevencija bolesti obuhvata sve aktivnosti koje se provode kako bi se spriječila pojava bolesti, rano otkrila hronična i maligna oboljenja i blagovremeno primijenila odgovarajuća terapija. Prevencija obuhvata i redovan sistematski pregled jednom godišnje, edukaciju i vakcinaciju ljudi.
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo svake godine provode akciju preventivnog vakcinisanja osiguranih lica protiv gripe.
Vakcine su besplatne za rizične grupe osiguranih lica:

 • penzionere i lica starija od 65 godina
 • hronične bolesnike
 • lica sa posebnim potrebama
 • RVI i civilne žrtve rata
 • zaposlenike u javnim zdravstvenim ustanovama
 • zaposlenike u MUP-u Kantona Sarajevo
 • zaposlenike u javnom gradskom saobraćaju angažovane u prevozu putnika
 • prosvjetne radnike
Zdravstvene usluge utvrđene prioritetnim federalnim programima zdravstvene zaštite i prioritetnim najsloženijim oblicima zdravstvene zaštite.
 1. hronična hemodijaliza i peritonalna dijaliza uključujući i prijevoz nadijalizu;
 2. radioterapija kod malignih oboljenja;
 3. citoterapija kod malignih oboljenja;
 4. liječenje oboljenja odnosno stanja dječije onkologije;
 5. ugradnja kohelamog implantata kod djece;
 6. kardiologija i kardiohirurgija kod odraslih;
 7. humana reprodukcija lica sa invaliditetom;
 8. kardiologija i kardiohirurgija kod djece, što uključuje i pružanje zdravstvenih usluga u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama u inostranstvu do uspostave dječije kardiohirurgije u Federaciji;
 9. najsloženije neurohirurške operacije;
 10. neurohirurška operacija gama nožem u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu;
 11. najsloženije operacije iz oblasti ortopedije i traumatologije;
 12. najsloženije operacije iz oblasti torakohirurgije;
 13. transplantologija:
  • transplantacije bubrega sa živog donora i kadavera,
  • tipizacija tkiva,
  • priprema za transplantaciju i transplantacije koštane srži kod odraslih,
  • transplantacija rožnjače
  • transplantacija jetre sa živog donora i kadavera,
  • imunosupresivna terapija nakon transplantacije organa,
 14. visokodozna terapija radioaktivnim jodom J-131;
 15. liječenje oboljelih od Hepatitisa BiC;
 16. liječenje oboljelih od AIDS-a;
 17. faktori koagulacije kod hemofilije;
 18. liječenje multiple skleroze.

Detaljnije informacije o obimu i načinu finansiranja pojedinačnih programa osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu dobiti u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt