Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Najčešća pitanja

 

Lice koje ima status osiguranika na temelju radnog odnosa ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira da li je ugovor o radu zaključen sa punim ili nepunim radnim vremenom.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Potrebno je da se osoba obrati PIO/MIO u mjestu gdje je prethodno imala prebivalište, radi odjave s zdravstvenog osiguranja, te u PIO/MIO Sarajevo radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Nakon što nadležan organ obavi prethodno navedeno, neophodno je da se javi u jednu od najbližih ispostava ovoga Zavoda, radi pribavljanja “nove” zdravstvene legitimacije i ovjere iste. Tom prilikom je neophodno da ima ček od penzije sa sobom.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, (Vašeg poslodavca) i rodni list djeteta. Prilikom same prijave novorođene bebe na zdravstveno osiguranje od strane roditelja, Zavod naručuje izradu EZK, te na licu mjesta izdaje potvrdu o osiguranju koja zamjenjuje EZK za novorođenu bebu, do uručenja iste roditelju djeteta, ali ne duže od 30 dana. Roditelji već u roku od sedam dana od dana narudžbe mogu doći i preuzeti EZK za novorođenu bebuDa li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

U skladu sa ustaljenom praksom, JU Dom zdravlja KS pruža zdravstvenu zaštitu novorođenoj djeci na temelju otpusnog pisma do mjesec dana od dana rođenja djeteta. Pored toga, a s obzirom da medicinska dokumentacija ima dokaznu snagu javnih isprava, može se na temelju obrasca ZO-1, popunjenog i ovjerenog od strane obveznika uplate doprinosa osiguranik (roditelja), izvršiti prijava djeteta kao člana porodice, ukoliko ista (medicinska dokumentacija) određuje ili povrđuje ko su roditelji djeteta.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje se može ostvariti u svojstvu supružnika. Shodno tome, neophodno je da osoba u jednoj od naših ispostava kupi obrazac ZO-1 i zdravstvenu legitimaciju  i dostavi poslodavcu partnera, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju podnese referentu zdravstvenog osiguranja u najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju, u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat će se na način što će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedinačnim slučajevima, na osnovu kojeg će nadležna ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knjižicu. Pored toga, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može se ostvariti kao član porodice supružnika koji je osiguranik. U tom slučaju, obveznik uplate doprinosa supružnika popunjava i ovjerava obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od naših ispostava, te se isti podnosi referantu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispstava.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika. Međutim, ukoliko osoba nije obuhvaćena niti jednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome ima sredstva za izdržavanje, može se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi zahtjev, uz koji prilaže prijavnicu CIPS-a, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Zdravstvena zaštita osigurava se osobama starijim od 65. godina starosti, pod uslovom da nemaju zdravtsveno osiguranje po drugom osnovu. Poslove vezane za ostvarivanje navedenog prava vrši općinski organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite, zašite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom. Stoga neophodno je da se osoba obrati nadležnom organu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 
Nezaposlena lica koja se prijave u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (bez obzira na duzinu trajanja istog) Zavodu za zapošljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 
Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju moguće je lično se osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što će osoba uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako bi ostvarila pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnese zahtjev i priloži slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nema tekućih osiguranja.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, koji poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji podnose prijavu prema sjedištu te poslovne jedinice u Federaciji, dok obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske za zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika. Dakle, poslodavac popunjava i ovjerava obrazac JS3100, koji se može preuzeti na web stranici Porezne uprave FBIH, kao i zdravstvenu legitimaciju u rubrici predviđenoj za to, a koja se može kupiti u jednoj od naših ispostava, nakon čega se navedeni obrazac dostavlja Poreznoj upravi FBiH prema sjedištu poslovnice u FBIH odnosno prema mjestu prebivališta zaposlenika, a zdravstvena legitimacija se, a po proteku dva dana od dana dostavljanja gore navedenog obrasca mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, dostavlja referentu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispostava radi popunjavanja i ovjere iste.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?
Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt