Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Najčešća pitanja

 
Supružnik kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imao/la pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da osoba ima odobren privremeni boravak u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno se obratiti organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši odjavu sa prethodnog osiguranja (ukoliko ranije nije izvršena) i da izvrši novu prijavu, te da se uplata doprinosa vrši prema mjestu prebivališza zaposlenika. Nakon toga pravo na zdravstveno osiguranje će biti omogućeno.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Sve promjene osiguranik je dužan prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadležnoj ispostavi porezne uprave, a nadležna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema će dostaviti prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, obaveza osiguranika je da kupi zdravstvenu legitimaciju gde će unijeti nove podatke, da kod poslodavca zatraži otisak pecata, te je nakon toga podnese referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji i studij na daljinu). Slijedom navedeno, dl ili vanredni studenti nemaju pravo da budu osigurani kao član porodice osiguranika.
Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Po završetku određenog ciklusa studija, ako ne postoji namjera da se školovanje nastavi, osoba ima rok od 90 dana, od završetka školske godine u kojoj je završeno školovanje, da se prijavi zavodu za zapošljavanje i preko njih ostvari pravo na zdravstveno osiguranje.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Ukoliko se radi o redovnom studentu ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija.

  1. Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 
Shodno odredbi člana 89. Zakona o visokom obrazovanju KS, Visokoškolska ustanova može odobriti iz opravdanih razloga (zbog teške bolesti, porodiljskog odsustva i drugih razloga utvrđenim zakonom i statutom) da, na zahtjev studenta, a najduže godinu dana, prava i obaveze miruju. Ukoliko dostavite Odluku Visokoškolske ustanove, kojom se odobrava navedeno pravo (mirovanje), dijete će i dalje ostvarivati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice, u suprotnom je neopohodno da se izvrši odjava.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Kako bi ostvario pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u ovom kantonu, odnosno pravo na korištenje prekogranične zdravstvene zaštite kao osiguranik HZZO, neophodno je da se odmah obrati područnoj službi odnosno regionalnom uredu Zavoda HZZO u cilju izdavanja ugovorene potvrde (HR/BH 3), na temelju koje, uz prilaganje fco rješenja o privremenom borakvu odnosno Potvrda o dozvoli boravka i lični dokument, ovaj Zavod izdaje bolesnički list koji, u konkretnom slučaju, mjenja zdravstvenu legitimaciju, odnosno na osnovu istog se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Pripadajuće pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu može se ostvariti na način da matični zavod zdravstvenog osiguranje izda obrazac SR/BIH 111, a na osnovu kojeg ZZO može izdati bolesnički list. Pored toga, može se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi zahtjev, uz koji prilaže prijavnicu, rješenje o privremenom boravku, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?
Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Sretan 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Prije 4 dana

JAVNI POZIV

za pružanje usluga fizikalne medicinske rehabilitacije kao nastavak produženog bolničkog liječenja - ponovljeni postupak

Prije 5 dana

OBAVIJEST

OBAVIJEST za osiguranike ZZO KS oboljele od dijabetes mellitusa -tip 1 a koji ostvaruju pravo na trakice za mjerenje šećera u krvi

21.11.2022

Informacija za javnost i osiguranike ZZO KS

Informacija za javnost i osiguranike ZZO KS vezano za pitanja u vezi zloupotrebe podataka građana

17.11.2022

Obavještenje za javnost

povodom članka objavljenog u dnevnom listu „Avaz“ dana 16.11.2022. godine na naslovnoj stranici pod nazivom – Malverzacije zavoda zdravstvenog osiguranja „Namještaju tendere za javne ustanove“

16.11.2022

Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo produženo do 31.12.2023. godine

Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo produženo do 31.12.2023. godine

15.11.2022

Planirani prekid u radu IT servisa u zdravstvenom sistemu KS za 05.11.2022. u periodu od 08:00 do 16:00

Planirani prekid u radu IT servisa u zdravstvenom sistemu KS za 05.11.2022. u periodu od 08:00 do 16:00

4.11.2022

Obavještenje o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva

Obavještenje o izmjenama i dopunama Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva

28.10.2022

Obavještenje o obustavi postupka nabavke deficitarnih-dijagnostičkih zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja

Obavještenje o obustavi postupka nabavke deficitarnih-dijagnostičkih zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja

27.10.2022

Obavještenje o uslugama medicinske rehabilitacije kao nastavka produženog bolničkog liječenja

Obavještenje o uslugama medicinske rehabilitacije kao nastavka produženog bolničkog liječenja

25.10.2022

OBAVJEŠTENJE - Relizacija propisane tromjesečne terapije za lijek Ozempic

OBAVJEŠTENJE - Relizacija propisane tromjesečne terapije za lijek Ozempic

21.10.2022

VAŽNO OBAVJEŠTENJE o zaključenim ugovorima za pružanje usluga porodične medicine

VAŽNO OBAVJEŠTENJE o zaključenim ugovorima za pružanje usluga porodične medicine

20.10.2022

Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Deficitarne - dijagnostičke zdravstvene usluge za koje postoji lista čekanja

17.10.2022

Informacija osiguranicima o objavi Pravilnika o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području KS

Informacija osiguranicima o objavi Pravilnika o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području KS

12.10.2022

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA - za prijem u radni odnos Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i Višeg referenta za IT na neodređeno vrijeme

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA - za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT na neodređeno vrijeme

7.10.2022

Poziv za usmeni ispit kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

Poziv za usmeni ispit kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

30.9.2022

Rezultati pismenog ispita kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

Rezultati pismenog ispita kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

29.9.2022

Izmjene i dopune Procedure o načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na povrat sredstava za aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom

28.9.2022

Obavještenje o radu poslovnice HADŽIĆI

Obavještenje o uspostavi komunikacijskog linka prema poslovnici Hadžići

27.9.2022

Obavještenje o radu poslovnice HADŽIĆI

Obavještenje o prekidu komunikacijskog linka prema poslovnici Hadžići

26.9.2022

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA_stručni savjetnik za nabavke

LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA za prijem u radni odnos - STRUČNI SAVJETNIK ZA NABAVKE

23.9.2022

Pismeni ispit - Viši stručni saradnik za mrežu i hardver i Viši referent za IT

Poziv za pismeni ispit kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) Višeg stručnog saradnika za mrežu i hardver i jednog (1) Višeg referenta za IT, na neodređeno vrijeme

21.9.2022

Rezultati pismenog ispita kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

Rezultati pismenog ispita kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

16.9.2022

Poziv za usmeni ispit kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

Poziv za usmeni ispit kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

16.9.2022

Radnici Zavoda zdravstvenog osiguranja su ponovo iskazali društvenu odgovornost i u velikom broju, ali i pozitivnoj atmosferi odazvali se pozivu Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za dobrovoljno darivanje krvi.

14.9.2022

PISMENI ISPIT- STRUČNI SAVJETNIK ZA NABAVKE

OBAVJEŠTENJE Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog savjetnika za nabavke, na neodređeno vrijeme

9.9.2022

Direktor ZZO KS Muamer Kosovac i ustanove za biomedicinski potpomognutu oplodnju potpisali ugovore: Pojednostavljen način ostvarivanja ovog prava za osiguranike Kantona Sarajevo

1.9.2022

Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima Zavoda produženo do 31.12.2023. godine

Važenje elektronskih zdravstvenih knjižica osiguranicima Zavoda produženo do 31.12.2023. godine

29.8.2022

Direktor ZZO KS poželio dobrodošlicu na posao članovima šehidskih i porodica poginulih boraca

26.8.2022

Procedura o načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na povrat sredstava za Aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi sa pripadajućim potrošnim materijalom

17.8.2022

Obavještenje o radu ispostave HADŽIĆI

Obavještenje o prekidu komunikacijskog linka prema ispostavi Hadžići

15.7.2022

Obavještenje o radu ispostave HADŽIĆI

Obavještenje o uspostavi komunikacijskog linka prema ispostavi Hadžići

15.7.2022

ČESTITKA

Čestitka povodom nastupajućeg Kurban Bajrama

8.7.2022

Odluka o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos

ODLUKA o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos dva (2) kontrolora, na neodređeno vrijeme

5.7.2022

Odluka o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos

ODLUKA o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos jednog (1) Stručnog saradnika za javne nabavke, na neodređeno vrijeme

5.7.2022

Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije

5.7.2022

Prilog broj 3. – Sastav Tim-ova -Javni poziv/poziv za dostavljanje ponuda za “Usluge porodične medicine”

Objava nedostajućeg obrasca „Prilog broj 3 – Sastav timovi” iz Javnog poziva/poziva za dostavljanje ponuda Usluge porodične medicine, objavljenog dana 17.06.2022. godini

20.6.2022

Demant

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo demantira i oštro osuđuje tendenciozne i zlonamjerne natpise pojedinih medija u vezi zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja u Zavod

17.6.2022

Javni poziv/poziv za dostavljanje ponuda Usluge porodične medicine

Pozivaju se zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine sa područja Kantona Sarajevo da dostave svoje prijave na Javni poziv/poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje usluga porodične medicine za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

17.6.2022

Na poziv State Department-a SAD-a Direktor Muamer Kosovac u posjeti Agencijama za provođenje zakona

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Muamer Kosovac u okviru Operativne grupe za zdravstvo pri Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, na poziv State Department-a SAD-a (INL) boravi u posjeti Americi u posjeti Agencijama za provođenje zakona iz oblasti otkrivanja prevara u zdravstvenom sektoru.

16.6.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos

Javni oglas za prijem u radni odnos jednog (1) Stručnog saradnika za javne nabavke, na neodređeno vrijeme

13.6.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos

Javni oglas za prijem u radni odnos dva (2) Kontrolora, na neodređeno vrijeme

13.6.2022

INFORMACIJA diazepam klizme

Refundacija Diazepam klizmi

3.6.2022

Prijem u radni odnos - Rukovodilac službe opštih i tehničkih poslova

Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20951/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20951-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos jednog (1) rukovodioca službe opštih i tehničkih poslova, na neodređeno vrijeme

26.5.2022

Prijem u radni odnos - Stručni saradnik za javne nabavke

Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20953/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20953-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog saradnika za javne nabavke, na neodređeno vrijeme

26.5.2022

Prijem u radni odnos - Kontrolor

Odluka o poništenju Javnog oglasa br. 01-30-9-20954/21, od dana 20.12.2021.godine i dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20954-1/21, od 06.01.2022.godine, za prijem u radni odnos dva (2) kontrolora, na neodređeno vrijeme

26.5.2022

Prijem u radni odnos - Stručni saradnik za javne nabavke

Obavještenje o odgađanju usmenog ispita za Javni oglas za prijem u radni odnos jednog (1) stručnog saradnika za javne nabavke

13.4.2022

ČESTITKA

Čestitka u povodu 6. aprila - Dana grada Sarajeva

5.4.2022

Prijem u radni odnos - Rukovodilac službe opštih i tehničkih poslova

VAŽNO OBAVJEŠTENJE - Odgađanje usmenog ispita

4.4.2022

Obavještenje

Obavještenje povodom neusvajanja dnevnog reda na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo

4.4.2022

OBAVIJEST o radu poslovnica na dan 31.03.2022

Najavljeni nestanka električne energije u periodu od 09h do 15h na dan 31.03.2022

30.3.2022

Izmjena javnog poziva/poziva za dostavljanje ponuda "Usluge porodične medicine" broj: 03/9-11-8-3173-JP/22 DŽ.K.

Ugovorni organ vrši izmjenu Javnog poziva/poziva za dostavljanje ponuda "Usuge porodične medicine" broj: 03/9-11-8-3173-JP/22 DŽ.K. obavljenog dana 14.03.2022. godine.

24.3.2022

Prijem u radni odnos - Rukovodilac odjela za računovodstvo

Termin za polaganje pismenog ispita

16.3.2022

Javni poziv za dostavljanje ponuda "Usluge porodične medicine"

Pozivaju se zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga iz oblasti porodične medicine sa područja Kantona Sarajevo da dostave svoje prijave na javni poziv / poziv za dostavljanje ponuda za ugovaranje usluga porodične medicine za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

15.3.2022

Produžen rok važenja elektronskih zdravstvenih kartica

Produženje roka važenja elektronskih zdravstvenih kartica

2.3.2022

Javni poziv za usluge testiranja -PCR detekcije SARS-CoV2-virusa (COVID 19)

14.1.2022

Kontakt telefoni

Kontakt brojevi telefona putem kojih osiguranici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu dobiti sve informacije o radu Zavoda, ili o statusu svojih predmeta i sl.

14.1.2022

Poslovnik o radu komisije za prijem u radni odnos

Poslovnik o radu komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos na 4 pozicije u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

14.1.2022

Obavještenje za osiguranike, pravne subjekte i javnost

Omogućeno korištenje zdravstvene zaštite do 31.01.2022.

13.1.2022

Dopuna - Javni oglas za prijem u radni odnos na 4 pozicije u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS

Dopuna - Javni oglas za prijem u radni odnos na 4 pozicije u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS

7.1.2022

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period od 01.01.2022 do 31.03.2022 godine

5.1.2022

Javni oglas za prijem u radni odnos na 4 pozicije u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS

Javni oglas za prijem u radni odnos na 4 pozicije u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS

4.1.2022

Pitanja za prijem u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS

Objavljena su pitanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS

27.12.2021

Nedostupnost sistema zbog prekida optičkog linka

Jutros je oko 8.30 došlo do prekida Logosoftovog optičkog linka zbog čega je informacioni sistem ZZO KS nedostupan. Ekipa Logosofta koja radi na ponovnoj uspostavi linka je na terenu i očekujemo da će sistem biti ubrzo ponovo dostupan.

4.12.2021

Sistem je ponovo dostupan

Optički link ponovo uspostavljen. Sistem ponovo funkcioniše uredno i bez poteškoća.

4.12.2021

Akcija “Preventivno vakcinisanje osiguranih lica protiv sezonske gripe”

Akcija “Preventivno vakcinisanje osiguranih lica protiv sezonske gripe”

12.11.2021

Novi broj računa za uplatu javnih prihoda - doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 83/21 od 15.10.2021. godine, u okviru Pravilnika o izmjenama pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljen novi broj računa za uplatu javnih prihoda - doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje broj: 154 921 20146172 45 kod  Intesa Sanpaolo banke.

10.11.2021

Planirani prekid u radu IT servisa u zdravstvenom sistemu KS za 09.11.2021. u periodu od 22:00 do 24:00

9.11.2021

Planirani prekid komunikacija u zdravstvenom sistemu KS za 06.10.2021. u periodu od 21:00 do 22:00

5.10.2021

Novi broj računa za uplatu javnih prihoda

Za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dosadašnji depozitni račun broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod Unicredit banke d.d. zamijenjen je sa novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245 otvorenim kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH

30.9.2021

Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 25.09.2021. od 22:00 do 26.09.2021 04:00

22.9.2021

Javni poziv / poziv za dostavljanje ponuda "Ugovoranje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje"

Pozivaju se zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga sa područja Federacije Bosne i Hercegovine da dostave svoje prijave na javni poziv / poziv za ugovaranje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

18.8.2021

Omogućena dostava i preuzimanje certifikata o vakcinaciji sa QR kodom

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem informacionog sistema omogućio dostavu i preuzimanje certifikata o vakcinaciji sa QR kodom

14.6.2021

Edukativni materijal u svrhu promocije Covid-19 vakcinacije

Edukativni tekst, pitanja i odgovori i linkovi na brošure koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

25.5.2021

Saopštenje za javnost povodom medijskih istupa oko vakcinacija građana

Informacioni sistem za praćenje procesa vakcinacije je u potpunosti ispravan

25.5.2021

Saopštenje vezano za vakcinaciju

Saopštenje vezano za informacije o pozivanju na vakcinaciju naših sugrađana

18.5.2021

U funkciji i nova aplikacija za registraciju osiguranika koji su se vakcinisali van KS

Putem ove aplikacije osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo mogu se registrovati i na taj način izvršiti evidenciju vakcinacije izvan Kantona Sarajevo u elektronski karton pacijenta (eKarton)

19.4.2021

OD DANAS U FUNKCIJI I NOVA APLIKACIJA ZA REGISTRACIJU ZA VAKCINACIJU STANOVNIKA KS KOJI NISU OSIGURANICI ZAVODA

Putem ove aplikacije stanovnici sa prebivalištem u Kantonu Sarajevo, koji nisu osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, mogu se registrovati za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo

6.4.2021

U primjeni i dodatne smjernice sa Liste lijekova

6.4.2021

Obavijest: Gdje preuzeti elektronske zdravstvene kartice (EZK)

31.3.2021

U funkciju pustena aplikacija eVakcina za registraciju zainteresovanih osiguranika za vakcinaciju

31.3.2021

ZNAČAJ INFORMATIZACIJE ZDRAVSTVA U KANTONU SARAJEVO TOKOM PANDEMIJE

29.3.2021

U KANTONU SARAJEVO HRONIČNIM PACIJENTIMA ĆE BITI OMOGUĆENO AUTOMATSKO PRODUŽENJE REDOVNE TERAPIJE

Pacijentima će biti produžena redovna tromjesečna terapija za dodatna tri mjeseca; Pacijenti neće morati pozivati svoje ljekare za produženje terapije; Smanjiće se opterećenjem telefonskih linija Doma zdravlja; Aktivnost realizovana zahvaljujući mogućnostima informacionog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

25.3.2021

Riješen problem angažmana logopeda u Domu zdravlja KS

18.2.2021

Rješenja o kućnoj izolaciji i stavljanja pacijenata pod zdravstveni nadzor regulisana „MEDIT“ sistemom

18.2.2021

U funkciji digitalna platforma “eCoVID. Vakcina”

18.2.2021

Saopštenje za medije

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su 9.400 besplatnih doza vakcina protiv gripe za sezonu 2020/2021 koje su distribuirane u JU Dom zdravlja KS.

1.12.2020

Online Covid 19

Zavod zdravstvenog osiguranja KS razvio je novu aplikaciju koja će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne uputnike.

20.11.2020

ZZO KS osigurao sredstva za usluge PCR testiranja sa certificiranim privatnim laboratorijama

- U saradnji sa UNDP osigurani brzi antigenski testovi -

3.11.2020

Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 10.11.2020. u periodu od 17:00 - 21:00

2.11.2020

Javni poziv za usluge testiranja/PCR detekcije "SARS-CoV-2 virusa (Covid19)"

30.10.2020

Covid19 heatmap - Kanton Sarajevo

Geomapiranje najvećih žarišta oboljelih od Covid19 virusa u Kantonu Sarajevo.

24.10.2020

Informacija o pregovaračkom postupku "Održavanje PACS sistema" bez objave obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Zavod zdravstvenog osiguranja KS objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga "Održavanje PACS sistema" na period od 1 (jedne) godine.

13.10.2020

Informacija o pregovaračkom postupku "Održavanje AIS BIS i eOsa sistema" bez objave obavještenja

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Zavod zdravstvenog osiguranja KS objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav c. Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluga "Odrzavanje AIS BIS i eOsa sistema" na period od 1 (jedne) godine.

13.10.2020

Planirani prekid u radu zdravstvenog informacionog sistema KS 27.09.2020. u periodu od 08:00 - 13:00

U sklopu redovnog održavanja sistema dana 27.09.2020 u periodu od 08:00 do 13:00 doći će do prekida u radu AIS/BIS aplikacija radi instalacije neophodnih sistemskih nadogradnji. U tom periodu dostupnost aplikacija koje čine sastavni dio informacionog sistema će biti slijedeća: *nedostupno za korištenje: AIS/BIS i eDoktor *djelomično dostupno: CovidAmb i drive Inn modul zbog nemogućnosti kreiranja e-uputnica u navedenom periodu *dostupno: eApoteka, eOSA i ostali servisi Molimo da u navedenom periodu obezbijedite rad vaših službi bez korištenja ili uz ograničeno korištenje informacionog sistema. U slučaju nedostupnosti drugih aplikacija navedenih sistema, informacije o tome će biti dostupne na Zavodovoj web stranici.

25.9.2020

Informacioni sistem u kardiomobilima Hitne pomoći KS

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem svog informacionog sistema omogućio da sve mobilne medicinske ekipe Hitne pomoći Kantona Sarajevo, korištenjem tablet uredaja i mobilnog interneta, imaju pristup medicinskim podacima pacijenata.

8.9.2020

Unapređen postupak izdavanja recepata enteralne prehrane za odrasle

 "Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je putem integralnog informacionog sistema Zavoda inovirao i unaprijedio postupak izdavanja odgovarajućih recepata, a koji će se od sada izdavati elektronskim putem za nekoliko stotina korisnika programskih lijekova enteralne prehrane za odrasle i bezglutenskog brašna. Uvedeni noviteti će smanjiti nepotrebno kretanje naših osiguranika i fizičke posjete KCUS-u, a sve u cilju zaštite osiguranika u vremenu pandemije i pružanja redovne, pravovremene i efikasne usluge.

8.9.2020

Saopštenje za javnost - Viber usluga za rezultate testiranja na Covid-19

Informišemo naše osiguranike, kao i cjelokupnu javnost, da smo u saradnji sa implementatorom našeg informacionog sistema u vremenu pandemije nastavili pronalaziti nova rješenja s ciljem olakšanja rada zdravstvenim ustanovama i poboljšanja usluga našim osiguranicima.

4.9.2020

Plan pripravnosti

6.7.2020

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo vezana za daljnje praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19)

20.3.2020

Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite

18.3.2020

Obavještenje za osigurana lica Zavoda, poslodavce i ugovorne ustanove

18.3.2020

Odluka o organizaciji privremenog radnog vremena u ZZO KS

17.3.2020

Realizacija skupštinskih zaključaka

17.3.2020

„Mjere_zaštite_u_cilju_sprečavanja_širenja_koronavirusa“

17.3.2020

Naredba_Kriznog_štaba_KS_10.03.2020

17.3.2020

12.02.2020. godine - Javni poziv ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatne prakse za ugovaranje usluga porodične medicine

12.2.2020

Odluka o poništenju javnog oglasa

3.2.2020

Javni oglas

3.2.2020

Planirani i najavljeni prekid u radu sistema AIS/BIS i eOSA sistema

10.1.2020

JAVNI POZIV ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatne prakse za ugovaranje usluga porodične medicine

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava zainteresovane ponuđače da je objavljen JAVNI POZIV ambulantama porodične medicine organizovanim kao dio doma zdravlja ili privatne prakse za ugovaranje usluga porodične medicine Kompletan tekst javnog poziva može se preuzeti sa web stranice Zavoda www.kzzosa.ba pod linkom „javne nabavke“, a za sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu se obratiti na sljedeće kontakt telefone: 033 725 254 ili 725 221.

14.12.2019

Važno obavještenje

Poštovani korisnici zdravstvenog sistema KS, u četvrtak 12.12.2019. g. u periodu od 14:30 do petka 13.12.2019 u 08:00 je planirana nadogradnja i unapređenje zdravstvenog informacionog sistema KS. U tom periodu će biti nedostupno za korištenje sljedeće: AIS/BIS i eDoktor. Molimo korisnike da u navedenom periodu obezbijede rad službi bez informacionog sistema.

9.12.2019

Čestitke povodom dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, upućuje čestitke svim građanima Bosne i Hercegovine.

22.11.2019

Demant na tekst objavljen na portalu zurnal.info od 18.11.2019.

„BEZ PROCEDURE JAVNIH NABAVKI: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pristao na ucjene dobavljača“ -DEMANT

20.11.2019

Odluka o izmjeni odluke o refundaciji troškova za uslugu medicinski potpomognute oplodnje

7.11.2019

Izmjena odluke o visini učešća Zavoda u cijeni medicinskih sredstava

7.11.2019

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST učešće Zavoda za medicinsko sredstvo “pelene”.

5.11.2019

Obavještenje obustava Javnog poziva za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga

29.10.2019

Pojašnjenje Javnog poziva za odabir pružaoca deficitarnih zdravstvenih usluga

15.10.2019

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

15.10.2019

Obavještenje osiguranicima

Prestanak naplaćivanja obrazaca ZO1, ZO2, ZO1/2, ZO PL, NPL1, INO kao i svih vrsta potvrda

22.2.2019

Putujete u inostranstvo?

Saznajte sa kojim zemljama Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ima zaključen ugovor o socijalnom osiguranju.

9.11.2018

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec. Muamer Kosovac

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Mr.sci.oec. Muamer Kosovac

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt