Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Najčešća pitanja

 
Supružnik kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imao/la pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da osoba ima odobren privremeni boravak u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno se obratiti organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši odjavu sa prethodnog osiguranja (ukoliko ranije nije izvršena) i da izvrši novu prijavu, te da se uplata doprinosa vrši prema mjestu prebivališza zaposlenika. Nakon toga pravo na zdravstveno osiguranje će biti omogućeno.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Sve promjene osiguranik je dužan prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadležnoj ispostavi porezne uprave, a nadležna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema će dostaviti prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, obaveza osiguranika je da kupi zdravstvenu legitimaciju gde će unijeti nove podatke, da kod poslodavca zatraži otisak pecata, te je nakon toga podnese referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji i studij na daljinu). Slijedom navedeno, dl ili vanredni studenti nemaju pravo da budu osigurani kao član porodice osiguranika.
Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Po završetku određenog ciklusa studija, ako ne postoji namjera da se školovanje nastavi, osoba ima rok od 90 dana, od završetka školske godine u kojoj je završeno školovanje, da se prijavi zavodu za zapošljavanje i preko njih ostvari pravo na zdravstveno osiguranje.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Ukoliko se radi o redovnom studentu ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija.

  1. Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 
Shodno odredbi člana 89. Zakona o visokom obrazovanju KS, Visokoškolska ustanova može odobriti iz opravdanih razloga (zbog teške bolesti, porodiljskog odsustva i drugih razloga utvrđenim zakonom i statutom) da, na zahtjev studenta, a najduže godinu dana, prava i obaveze miruju. Ukoliko dostavite Odluku Visokoškolske ustanove, kojom se odobrava navedeno pravo (mirovanje), dijete će i dalje ostvarivati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice, u suprotnom je neopohodno da se izvrši odjava.


Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Kako bi ostvario pravo na obavezno zdravstveno osiguranje u ovom kantonu, odnosno pravo na korištenje prekogranične zdravstvene zaštite kao osiguranik HZZO, neophodno je da se odmah obrati područnoj službi odnosno regionalnom uredu Zavoda HZZO u cilju izdavanja ugovorene potvrde (HR/BH 3), na temelju koje, uz prilaganje fco rješenja o privremenom borakvu odnosno Potvrda o dozvoli boravka i lični dokument, ovaj Zavod izdaje bolesnički list koji, u konkretnom slučaju, mjenja zdravstvenu legitimaciju, odnosno na osnovu istog se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?


 

Pripadajuće pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno pravo na zdravstvenu zaštitu može se ostvariti na način da matični zavod zdravstvenog osiguranje izda obrazac SR/BIH 111, a na osnovu kojeg ZZO može izdati bolesnički list. Pored toga, može se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi zahtjev, uz koji prilaže prijavnicu, rješenje o privremenom boravku, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.Da li vam je ovaj odgovor pomogao?
Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt