Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Usluge liječenja iz fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja stacionarnog i ambulantnog tipa, podrazumjeva uključivanje u program rehabilitacije neposredno nakon bolničkog liječenja, a najduže do 3 mjeseca nakon otpusta iz bolnice, osim u iznimnim slučajevima na prijedlog ordinirajućeg ljekara, komisija za liječenje Zavoda ili Direktor Zavoda mogu odobriti uključivanje u program rehabilitacije nakon isteka 3 mjeseca od bolničkog liječenja. Usluge fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja, osiguranim licima Zavoda pružaju se na osnovu zdravstvene legitimacije i prijedloga koji izdaje: - Klinika za ortopediju i traumatologiju, - Klinika za neurohirurgiju, - Klinika za kardiohirurgiju, - Centar za srce, - Pedijatrijska klinika, - Neurološka klinika, - Opća bolnica ''Prim.dr. Abdulah Nakaš''. Izdati prijedlog ovjerava ovlašteno lice Zavoda. Na osnovu izdatog prijedloga, ovlašteno lice Zavoda će isti uzeti u razmatranje, te na osnovu istog izdati saglasnost i pacijenta uvrstiti na spisak osiguranih lica koja imaju saglasnost Zavoda za korištenje fizikalne medicinske rehabilitacije, kao nastavak produženog bolničkog liječenja. 
Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga su osigurana u skladu sa propisima koje taj zavod primjenjuje. 
Uz zahtjev koji se treba podnijeti u Vama najbližoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, potrebna je medicinska dokumentacija sa preporukom za navedeni lijek,fiskalni račun I CIPSova prijavnica. 
Na osnovu čl. 35 st 2 Zakona o zdravstvenom osiguranju ( sl. Nov. Federacije BIH , br 30/97 , 7/02,70/08,48/11 i 36/18) na prijedlog Vlade Federacije BiH , Parlament Federacije BiH , na sjednici Predstavničkog doma od 18. novembra 2008 god. i na sjednici Doma naroda od 19. marta 2009 god. donio Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava . Neinvazivni prenatalni testovi kao dijagnostička procedura nisu u sklopu obavezne zdravstvene zaštite i kao takvi se ne finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U slučajevima kada su iscrpljene uobičajene procedure i kada postoje med indikacije definisane konzilijarnim mišljenjem Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu za neophodnost navedene pretrage ( ne starijim od 6 mj.)i ostalu med dokumentaciju, možete podnijeti zahtjev Komisije za odobravanje pomoći za liječenje Zavoda zdravstvenog osiguranja KS. 
Ako lijek nije dio Odluke o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne I Hercegovine potrebno je ZZO KS uz molbu dostaviti medicinsku dokumentaciju koja nije starija od 6 mjeseci, fiskalni račun za lijek I CIPS-ovu prijavnicu.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 200

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33 725 200

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

v.d. Sakib Katana, dipl. oec.

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt