Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Pitanja osiguranika


 
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo može Vam izdati potvrdu o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo. Za izdavanje potvrde da niste zdravstveno osigurani u Bosni i Hercegovini zahtjevom se obratite Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine i Poreznoj upravi Republike Srpske . 
Obratite se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. 
Javite se u poslovnicu Zavoda, prema općini prebivališta. 
Uz zahtjev za priznavanje i refundaciju novčanih sredstava utrošenih za nabavku lijekova koji nisu obuhvaćeni Listom lijekova osigurana lica Zavoda dužna su dostaviti sljedeće: a. otpusno pismo ili nalaz i mišljenje ljekara specijaliste/subspecijaliste, odnosno medicinsku dokumentaciju, koja nije starija od šest mjeseci, b. original fiskalne račune, c. naziv banke i broj tekućeg računa d. tačnu adresu stanovanja e. CIPS prijavu 
Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju možete se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što ćete uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako biste ostvariti pravno na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnesete zahtjev i priložite slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nemate tekućih osiguranja.

Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Imate pitanje za Zavod ili ste u nedoumici?

Ili postavite pitanje i naši će zaposlenici odgovoriti u najkraćem roku.Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt  


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt